دوره ی راهنمیان ایران گردی و جهانگردی

دوره راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي(تور لیدری)
راهنمای تور فردی که هدایت تور را برای زمان خاصی به عهده دارد ولی بر خلاف این تعریف ساده راهنمایی تور کاری بسیار پیچیده و حساس می باشد.راهنمای تور در عصر حاضر مدیر یک گروه از انسان ها با انگیزه ها و سلیقه های متفاوت برای نیل به هدف مشخص است.شناخت انگیزه ها و برخورد صحیح وایجاد فضای امن برای گردشگران به عهده ی راهنما و دیگر افرادی است که به صورت مستقیم با گردشگران ارتباط دارند.خاطره انگیز کردن سفر و دادن اطلاعات تخصصی و علمی در مورد جامعه ی میزبان از دیگر مسئولیت های راهنمایان تورحرفه ای است .با توجه به تنوع تورها در دنیا , انواع راهنمایان متفاوت است اما با توجه به ظرفیت قابل تحمل و برنامه ریزی دولتی در حال حاضر ایران در حال گسترش گردشگری بر مبنای تورهای تخصصی ، تجاری ، طبیعت گردی ، فرهنگی و مذهبی است .