دوره ی مدیریت فنی

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی(مدیریت بند ب)
مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مسئولیت طراحی و نظارت بر فروش تور ها در شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی را بر عهده دارد . در برخی از آژانس های خدمات مسافرتی و جهانگردی مسئولیت های فروش و طراحی به عهده مدیر فنی و در برخی شرکت های خدمات مسافرتی نظارت بر کانتر های فروش وظیفه اصلی مدیر فنی است .لازم به ذکر است داشتن مدرک مدیر فنی و یا معرفی مدیر فنی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شرط تاسیس آژانس خدمات مسافرتی و جهانگردی است .