• دوره های صدور بلیط هواپیما

  (مدیریت فنی بند الف)

 • دوره های راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

  تورلیدری

 • دوره های مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

  (مدیریت فنی بند ب)

 • دوره های راهنمایان طبیعت گردی

  (اکوتورلیدری)

 • دوره ی راهنمایان زمین گردشگری

  (ژئو تورلیدری)